No3016女神芝芝Booty私房蝴蝶情趣蕾丝内衣缕空秀火辣身材诱惑写真51P芝芝Booty秀人网

No3016女神芝芝Booty私房蝴蝶情趣蕾丝内衣缕空秀火辣身材诱惑写真51P芝芝Booty秀人网

此其时相变代,乃与常代者不同,盖以脏气衰败,无所主持而失常如此,故云“乍疏乍数”者死。胃为五脏六腑之海,其清气上注于肺,肺气从太阴而行之。

寸口候阴,故一盛在厥阴,肝与心主也;二盛在少阴,心与肾也;三盛在太阴,脾与肺也;四盛以上者,以阴脉盛极而阳无以交,故曰“关阴”。虚风,虚邪贼风也。

此木脏阴阳之离合也。若其微急,亦为肝邪侮脾,则脾不能运而膈食还出,土不制水而复多涎沫也。

搜其隐微,通其变,极其数也。齿更发长,义同前。

 本原气衰,故令不能遽复。一息十至以上,其状如数,而实非数热之脉,是经气之衰竭也。

殊不知主治条下有“大小便秘”一语,则下焦安得不并治乎? 七传者死,间脏者生。

Leave a Reply